Let my heart give life - PEN Haiti

Kè w tounen latè

kite l koule tretman an nan venn yo

rann tè a gra  

depi nan sous dèyè mòn Qaf yo.

kite abondans jaden yo

tounen kle an ajan lavi a.

kite kè w rekonfòte

kiltivatè a

peyizan an

jounalye a

malere a

kite l rale zèl zwazo van kase

ak luil masketi 

kite l tounen refij

foumi k ap fè konbit, nan solidarite

kite kè w fè chay jenewozite

bay papiyon yon jou lavi an plis

kite l vin yon bwe sovtaj

tankou yon manmèl

kite kè w vin pwòp

klè kou dlo kòk

kite l bay lavi ak sila ki san vi.