PEN International © 2017
Terms & Conditions | Privacy Statement

Let my heart give life - PEN Philippines

Thursday 21 March 2019 - 7:30am

*

Naging mundo na ang iyong puso

hayaang magdulot ito ng eliksir sa mga ugat

magpayabong sa lupa

mula sa mga bukal sa likod ng bundok Qaf.

hayaang ang kagandahang-loob ng mga pananim

ang maging pilak na susi sa buhay.

hayaang mabigyang-ginhawa ng iyong puso

ang magsasaka

ang magbubukid

ang arawang manggagawa

ang namimighati

hayaang hagurin nito ang bali-baling mga pakpak ng mga ibon

gamit ang mga pamahid

hayaang magkaloob ito ng kanlungan

sa mga langgam, na sama-samang gumagawa, sa kanilang pagkakaisa

hayaang mapuno ng pagkamapagkaloob ang iyong puso

nagbibigay sa mga paruparo ng dagdag pang araw para mabuhay

hayaan itong maging angkla ng buhay

gaya ng sinapupunan

hayaang maging klaro ang iyong puso

kasingklaro ng tubig

hayaang magbigay ito ng buhay sa walang buhay.

Translation in Filipino by Mark Angeles, Philippine PEN

 

Ti pusom ket nagbalinen a ti lubong

bay-am nga isut’ mangpasalibukag kadagiti urat

mangpasalukag iti daga

manipud kadagiti ubbog iti likod ti bantay Qaf.

bay-am a ti kinamanagparabur dagiti talon

ket agbalin a plata a tulbek ti biag.

bay-am a ti pusom pagin-awaenna

ti mannalon

ti obrero

ti mangmangged

ti maup-upay

bay-am nga ilutenna dagiti nablo a payak dagiti billit

iti sapsapo

bay-am nga itdenna ti kamang

kadagiti kuton, sangsangkamaysada iti obrada, agkaykaysada

bay-am a punnoen ti pusom iti kinamanagparabur

dagiti kulibangbang ket maikkanda iti pawayway nga aldaw iti biag

bay-am nga agbalin a silpot’ biag

kas iti matris

bay-am a ti pusom agbalin a nalawag ti kristal

kas kalawag ti danum

bay-am nga isut’ mangted iti biag kadagiti awanan-biag.

Translation in Philippine-Ilokano by Junley L. Lazaga, Philippine PEN

Ang imo tagipusuon nangin kalibutan

tuguti nga magtugro dya duga kang kabuhi sa mga ugat

magdara kang abono sa lupa

halin sa tubudan sa kilid kang bukid Qaf.

tuguti ang kaalwan kang mga pananum

mangin pilak nga yabi kang kabuhi.

tuguti ang imong tagipusuon maghapulas

kang mangunguma

kang kubus

kang manog-obra sa adlawon

kang nagabakhu

tuguti dya nga maghilot kang nabari nga mga pakpak kang mga pispis

nga may mga baranyos

tuguti dya nga mangin darangpan 

para sa mga subay, nga iririmaw naga-obra, sa paghugpong

tuguti ang imong tagipusuon mabuta kang kaalwan

nga nagatugro sa mga alibangbang kang dugang nga kabuhi

tuguti dya nga mangin kasugpon

angay kang taguangkan

tuguti ang imong tagipusuon mangin mala-kristal ka sinaw

parehas kang sinaw kang tubig

tuguti nga magtugro dya kang kabuhi sa mga tagumatayon.

Translation in Philippine-Kinaray-a by Genevieve L. Asenjo, Philippine PEN


Nagin raga na puso mo                           

paumayan kadi ugat             

Daran sa pagkaburagrag

Galin sa burabod sa gulod ka Qaf,

Tugutan a kasaganaan ka ani

Sa buhay amo magin lyabe

Papunokon ka puso mo

A paraoma

A paratanom

A obrero

A nagaadit

Ukagon a lupong pakpak ka bayong

ka ilayid na bulong

tawan kadi sa lindong

a mga sirom, nagkakausad, nagtitinabangan

punoon ka puso mo sa kabootan

sa usad pang aldow a mga alibangbang

magin turos sa buway

arog ka pupunan

magin malinaw

arog ka tubig barang

nagtataong buway sa binawian.

Translation in Philippine-Rinconada Bikol by H. Francisco V. Peñones Jr., Philippine PEN


Nagin daga na an puso mo

paumayan kaini an ugat

gibohon buhaghag liwat

hali sa burabod kan bulod kan Qaf

tugutan an karigonan kan ani

sa buhay iyong magin lyabe

Patoninongon kan puso mo

An paraoma

An paratanom

An obrero

An naghahadit

Baring pakpak kan gamgam hiloton

Kan panlahid na bulong

Tawan kaini nin sirungan

An mga tanga, nagkakasararo, nagtitinabangan

Panoon kan puso mo sa kabootan

Nin saro pang aldaw an mga alibangbang

Magin sumpay buhay

Arog kan sa pupunan

Magin malinaw

silag arog kan tubig

nagtataong buhay sa binawian.

Translation in Philippine-Bicol by H. Francisco V. Peñones Jr., Philippine PEN


Say pusom nagmaliw a mundo 

paulyan mon mangiter na dilo ed saray olat 

mangawit na yabong ed dalin 

manlapu ed sobul di's beneg na palandey a Qaf. 

paulyan a dia'd kamaungan dara'y tanem 

magmaliw a pilak a tumbok na bilay 

paulyan ya say pusom umamoen 

so dumaralus 

so abeba'd kipapasen 

so kumikimey 

so magonigon 

paulyan a poyoken so apiley a payak na saray billit 

na larak 

 paulyan iyan mangiter na siruman 

dara'y gilata, sankaiban onkikimey, ed pankakasakey 

paulyan ya say pusom napano na kamaungan 

mangiter ed saray kumpapey a sakey agew nin bilay 

paulyan a saya et suldong na bilay 

singa no baley na ugaw 

paulyan a say pusom krital ed linew 

kasinlinew na danum 

paulyan a mangiter na bilay ed andi-bilay.

Translation in Philippine-Pangasinan by Santiago Villafania, Philippine PEN


Imong kasingkasing nahimong kalibutan

itugot iyang ihatag sa kaugatan ang kahupayan sa balati-an

dad-on ngadto sa yuta ang katabunok

gikan sa mga tubod luyo sa bukid Qaf.

itugot nga ang kaayo sa mga tanaman

mahimong pilak nga yawe sa kinabuhi.

itugot nga ang imong kasingkasing magahupay

sa mag-uuma

sa magbaba-ol

sa inadlawng mamumu-o

sa nagsubo

itugot iyang hapohapon ang nangabaling pako sa mga langgam

sa humot nga mga haplas

itugot iyang ihatag ang dangpanan

sa mga hulmigas, nga naghugpong sa pag-ugmad, diha sa kahi-usahan

itugot nga ang imong kasingkasing  puno sa kamanggihatagon

hatagan ang mga kabakaba og dugang adlaw sa kinabuhi

itugot nga kini gabayan sa pagpakabuhi

sama sa sabakan

itugot nga ang imong kasingkasing sihag nga kristal

tin-aw sama sa tubig

itugot iyang itugyan  ang kinabuhi ngadto sa nawad-an na ni-ini.

Translation in Philippine-Cebuano (Binisaya) by Ulysses Aparece, Philippine PEN